Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego vita.olsztyn.pl

 §1

Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy www.vita.olsztyn.pl prowadzony jest przez firmę:

Vita Kosmetyka Profesjonalna Monika Kubit

ul.Myszki Miki 4a, 10-696 Olsztyn

NIP: 7391705405

REGON: 511029815

2.Adres do korespondencji - Vita Kosmetyka Profesjonalna Monika Kubit Myszki Miki 4a, 10-696 Olsztyn

3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze sklepu vita.olsztyn.pl i określa zasady korzystania ze Sklepu

Internetowego vita.olsztyn.pl oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu

4.Zakup w sklepie internetowym www.vita.olsztyn.pl. oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 §2

Kontakt ze sklepem vita.olsztyn.pl

1.Adres sprzedawcy: Vita Kosmetyka Profesjonalna Monika Kubit  ul. Myszki Miki 4a, 10-696 Olsztyn

2.Numery telefonów: 664 961 951 / 516 053 052

3.Adres e-mail: ewa@vita.olsztyn.pl

4.Numer rachunku bankowego:   ING Bank Śląski S.A 63 1050 1764 1000 0090 6826 8961.

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.30-17.00 w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.

 §3

Definicje

1.Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego vita.olsztyn.pl

2.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę Monikę Kubit pod adresem internetowym vita.olsztyn.pl

3.Sprzedawca – Monika Kubit, Vita Kosmetyka Profesjonalna ul. Myszki Miki 10-696 Olsztyn, NIP: 7391705405, REGON: 511029815

4.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego www.vita.olsztyn.pl

5.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego vita.olsztyn.pl

6.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.vita.olsztyn.pl

7.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

8.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.Produkt – rzecz dostępna w Sklepie

10.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oraz daje możliwość modyfikacji zamówienia.

11.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnymi od pracy 

12.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 §4

Informacje ogólne

1.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług

2.Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejkolwiek z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia, informuje o tym fakcie klientów, którzy Regulamin już zaakceptowali i korzystają ze sklepu.

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

6.Zakup w sklepie internetowym www.vita.olsztyn.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§5

Założenie Konta

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy najpierw wypełnić Formularz rejestracji. Do założenia konta niezbędne jest podanie informacji: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu, telefon kontaktowy.

2.Założenie Konta jest bezpłatne

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 §7

Zasady składania Zamówienia

1.Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na stronie sklepu internetowego poprzez koszyk sklepowy.

2.Zamówienia można również składać telefonicznie 664 961 951 / 516 053 052 lub elektronicznie na adres e-mail ewa@vita.olsztyn.pl. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 17.00

3.Warunkiem dokonania prawidłowego zamówienia jest podanie przez Kupującego jego prawidłowych danych w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia a także dokonanie wyboru zamawianych Towarów, sposobu i adresu dostawy oraz formy płatności.

 §8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

a.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa ( InPost ),

b.Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa ( DPD ),

c.Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Myszki Miki 4a 10-696 Olsztyn

2.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.Płatność za pobraniem

b.Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (zamówienie jest realizowane po zaksięgowaniu płatności)

3.Bezpłatna dostawa przy zamówieniu powyżej 500 polskich złoty.

4.Wysyłka poza granice kraju ( Rzeczpospolita Polska )  –  koszty ustalane są indywidualnie.

5.W przypadku braku towaru w magazynie Sklep informuje o tym Kupującego. Sklep określa termin dostawy lub proponuje, o ile to możliwe, produkt o porównywalnych właściwościach. Kupujący w takim przypadku może zrezygnować z zakupu, czekać na dostawę lub zaakceptować proponowany produkt. O swojej decyzji klient informuje osobiście, po przez wysłanie informacji pocztą elektroniczną, telefonicznie, faksem lub listownie. Brak decyzji jest równoznaczny z rezygnacją z zakupu.

6.Termin realizacji dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. W przypadku płatności w inny sposób niż przy odbiorze termin realizacji dostawy liczony jest od dnia zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

7.Dostawa realizowana jest w dni robocze. 

 §11

Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty

2.Sklep jest odpowiedzialny wobec Kupującego jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

4.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres – Vita Kosmetyka Profesjonalna Monika Kubit ul. Myszki Miki 4a 10-696 Olsztyn

6.Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Kupującego w terminie 14 dni.

7.Sklep nie jest producentem Towaru i nie udziela gwarancji na sprzedawany Towar. Jeżeli producent lub inny podmiot udzielił na oferowany w Sklepie Towar gwarancji, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej.

 §12

Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Wysyłkę pocztową prosimy kierować na adres sprzedawcy określony w niniejszym regulaminie.

6.W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy umowę uważa się za niezawartą. Sklep zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.Kupujący ma obowiązek zwrócić Towar do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia od umowy.

9.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10.Zwrot pieniędzy następuje przelewem lub przekazem pocztowym niezwłocznie po dotarciu zwrotu do firm.

 §14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca – Monika Kubit prowadząca działalność gospodarczą Vita Kosmetyka Profesjonalna z siedzibą przy ulicy Myszki Miki 4a w Olsztynie.

2.Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym. Umowa Sprzedaży zawarta z Administratorem stanowi podstawę przetwarzania Twoich danych.

3.Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać w celu dopełnienia obowiązków prawnych, takich jak ustawa o rachunkowości, które to przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu realizacji reklamacji, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

5.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

6.W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

7.Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

9.Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 §13

Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Wyświetl ten post na Instagramie.

Post udostępniony przez VITA Kosmetyka Profesjonalna (@vita_kosmetyka_profesjonalna)